5.15.2556

รับตรง56 คณะพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย 2556


ด้วยวิทยาลัยเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา 2556ในระบบรับตรงของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1.คณะพยาบาลศาสตร์ 
(1) สําเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั.นปี ที4-6 สาขาวิทย์-คณิต
(2) นํ้าหนักไม่น้อยกวา 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกวา 155 เซนติเมตร

1.2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(1) สําเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที4- 6 ทุกโปรแกรม

2. การรับสมัคร
2.1 รับสมัครตั.งแต่บัดนี.จนถึงวันที4 17 พฤษภาคม 2556 โดยชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบ 500 บาท (คณะสาธารณสุขศาสตร์) หรือ 1,000 บาท (คณะพยาบาลศาสตร์) โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื4อ วิทยาลัยเชียงราย เลขที4บัญชี 539-0-06136-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพอขุนเม็งราย หรือซื้อธนาณัติ สั4งจ่ายในนาม วิทยาลัยเชียงราย
2.2 สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที4 วิทยาลัยเชียงราย 199 หมู่ที4 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
( ปล ที่นี่เป็นสถาบันเอกชนนะครับ )

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า