5.15.2556

รับตรงเพิ่มเติม ม.ราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2556 รับถึง 15 พฤษภาคม 2556


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 
ในสาขาดังต่อไปนี้ 
รหัสสาขาสาขาวิชาภาคจำนวนรับ
เพิ่มเติม
วุฒิที่รับเข้าศึกษา

017

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรปกติ

10

ปวช. สาขาเกษตรกรรม
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม
ม. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
019การผลิตพืชปกติ10
ปวช. สาขาเกษตรกรรม
ม. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
021
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ปกติ
30
023
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ปกติ20
ม. 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น
 
70
 
ผู้สนใจสมัครได้ที่แผนกทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) โดยยื่นเอกสารหลักฐานผลการเรียน
สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ผลคะแนน GAT และ PAT พร้อมใบสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2556 ในเวลาราชการกำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครสอบตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
3. ผู้สนใจทั่วไป โดยพิจารณารับจาก GPA, GAT, PAT, O-NET, A-NET
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) A4  1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว  1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. คะแนน O-NET , A-NET,GAT , PAT,
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (กรณี สอบตรง)
วิธีการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
2.ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้   
          วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต)
          เลขที่ 8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
3. Scan เอกสาร และจัดส่งมาที่ e-mail: map.tmc.rmutt@gmail.com
เปิดรับสมัครวันที่  25 เมษายน  - 15 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิ์เข้าศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ทาง Website : http://www.tmc.rmutt.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า