4.18.2556

MUIC มหิดลอินเตอร์ รับตรง 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจาปีการศึกษา 2556-2557 
 
ครั้งที่ 1
วันรับสมัคร : 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556
วันสอบ : 18 – 19 พฤษภาคม 2556
วันเปิดภาคเรียน : 16 กันยายน 2556
 
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) 
- การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) 
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media) โดยมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน 
- สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.) 
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 
- การเงิน (Finance) 
- ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 
- ระบบสารสนเทศ (Information System) 
- การตลาด (Marketing) 
- การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism & Hospitality Management)
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.) 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) 
- เคมี (Chemistry) 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) 
- ฟิสิกส์ (Physics)
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.) 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 ในกรณีที่มีคะแนนผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 79 (iBT) หรือ
2.2.2 IELTS (academic band) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ
2.2.3 SAT ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 1650 โดยคะแนน Math ไม่ต่ากว่า 580 คะแนน
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ในกรณีผู้ที่ไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สามารถมาสอบตรงกับทางวิทยาลัยฯได้
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 
3. วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th (เฉพาะช่วงรับสมัครเท่านั้น) และยื่นเอกสารประกอบการสมัคร และชำระค่าสมัครเป็นเงินสดจานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245 โทรสาร 0-2441-0629 (ในช่วงเวลารับสมัครวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.)
 
สาหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ 
โดยธนาณัติสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล 
ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” 
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4
เป็นจานวนเงิน 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน)
 
จากนั้นส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสาเนาใบโอนเงิน มาที่
 
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสาคัญ
เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อความตามความเป็นจริง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้น ม.4 ม.5 และม.6 เทอม 1)
4.3 ผลการทดสอบตามคุณสมบัติในข้อ 2.2 (ถ้ามี)
4.4 จดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์ 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่กาลังศึกษาอยู่)
4.5 ใบรับรองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)
4.6 สาเนาบัตรประชาชน
4.7 สาเนาทะเบียนบ้าน
ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครทุกข้อ มิฉะนั้นวิทยาลัยนานาชาติจะไม่รับพิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
5. ติดต่อสอบถาม
หน่วยรับสมัครและจัดสอบ 
โทร: 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245
โทรสาร: 0-2441-0629 อีเมล icdad@mahidol.ac.th 
เว็บไซต์: www.muic.mahidol.ac.th
Facebook: http://www.facebook.com/mahidol.inter

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า