4.11.2556

รับตรง56 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ
(ผู้จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า)
1. สาขาวิศวกรรมโยธา         รับจำนวน 75 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รับจำนวน 60 คน    
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2 เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
สมัครทาง Internet 1เมษายน – 13พฤษภาคม 2556

เว็บไซต์หลัก  http://www.en.kku.ac.th/admission/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า