4.18.2556

สมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน กรมแพทยทหารบก 2556


กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ รับสมัคร 9 เมษายนถึง 3 พฤษภาคม 2556
๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เป็นทหารกองหนุน (เหล่าแพทย์)อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี  สำเร็จวุติการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  (จํานวน ๕๐ อัตรา )
๑.๒ เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็นทหารกองหนุน (ไม่จํากัดเหล่า)มีความประสงค์สมัคร สอบคัดเลือกในตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ – ๒๕ ปี สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร ๑ ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรอง (จํานวน ๒๐ อัตรา) 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า