4.11.2556

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556      ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๑.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          ๑.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          ๑.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          ๑.๕ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
          ๑.๖ เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)๖ ภาคการศึกษา (ม.๔-ม.๖) ๒.๒๕ ขึ้นไป
          ๑.๗ เป็นผู้มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร (๖ ภาคการศึกษา) ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ๒.๑ หลักฐานประกอบการสมัคร
                   ๒.๑.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร(รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
                   ๒.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                   ๒.๑.๓ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)                                                    
                   ๒.๑.๔ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ภาคการศึกษา
                   ๒.๑.๕ สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ ๑.๗)
                   ๒.๑.๖ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท
          ๒.๒ กำหนดการรับสมัคร
                   วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
          ๒.๓ ขั้นตอนการสมัคร
                   ๒.๓.๑ สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่
                   ๒.๓.๒ ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
                   ๒.๓.๓ ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
                   ๒.๓.๔ พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             ๑) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             ๒) ธนาคารกรุงไทย
                             ๓) ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
                  ๒.๓.๕ เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสาร  ส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
                  ๒.๓.๖ ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๒.๑ ไปยังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เท่านั้น โดยสามารถจัดส่งได้ ๔ ช่องทาง ดังนี้
                             - ช่องทางที่ ๑ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
เรียน     คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
(ใบสมัครปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)


                              - ช่องทางที่ ๒ ส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๖๗๔๓
                             - ช่องทางที่ ๓ ส่งทาง E-mail: g_feebee@hotmail.com
                             - ช่องทางที่ ๔ ส่งด้วยตนเองที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักวิชา ๑ ชั้น ๓                   
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
            วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ทาง www.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒
๔. การสอบคัดเลือก
           สอบสัมภาษณ์   วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ให้นำแฟ้มสะสมงานมาแสดงด้วย)
           สถานที่สอบ       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
                             (กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)                                                                       
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
              วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทางwww.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒
๖. เงื่อนไขอื่นๆ
           ๖.๑ การรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ไม่ตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
           ๖.๒ การรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ระบบโควตาพิเศษ   สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
           ๖.๓ ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้
           ๖.๔ ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
           ๖.๕ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
           ๖.๖ กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและกำหนดการเข้าหอพัก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า