4.29.2556

รับตรง56 ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 56


ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ จำนวน 55 คน โดยมีกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ และกลุ่มสาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มและการจัดการสินค้าแฟชั่น
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ค. 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.30-16.30น. ที่ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 2 และวันที่ 8-9 พ.ค. 2556 เวลา 9.30-16.30น. วันที่ 10 พ.ค. เวลา 9.30-12.00 น. ที่อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 5
สอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกับวันยื่นใบสมัคร (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จาก website www.sbai.agro.ku.ac.th และ www.agro.ku.ac.th
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ติดใบสมัคร)
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตั้งแต่ ม.4 – ม.6 (ปพ.1:4)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ผลการสอบ GAT และ PAT (GAT รหัสวิชา 85, PAT รหัสวิชา 71, PAT2 รหัสวิชา 72) ตัวจริง
- ค่าสมัคร 500 บาท
ประกาศ!! สำหรับค่าลงทะเบียนเรียน ขอรับการสนับสนุนจากทุน กยศ. ได้!!
ติดต่อสอบถาม : 02-5625064 หรือ email: jantip.s@ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า