4.18.2556

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2556

รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2556 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน
โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
* โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
* โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
* โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
* ภาวะไตวายเรื้อรัง
* โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
* ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ตาบอดสีทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
* มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล
จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
* โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หมายเหตุ
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ตรวจร่างกาย
(2) ตรวจฉายภาพรังสีทรวงอก ( CXR )
(3) ตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
(4) ตรวจการได้ยินด้วยวิธีส้อมเสียง
(5) ตรวจสุขภาพจิต ( MMPI )
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกรายจะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาในวัน เวลา ที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด
3. หากไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพและทดสอบทางจิตวิทยา และไม่นำผลการตรวจ สุขภาพทั้งหมดมาแสดงในวันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

วันรับสมัคร
>>สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-29 เมษายน 2556 ณ หน่วยปริญญาตรี
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
>>สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2556
โดยส่งหลักฐานการรับสมัคร พร้อมทั้งธนาณัติค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ถึงหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110/406 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

หลักฐานการรับสมัคร
1 ใบสมัครที่กรอกข้อความด้วยตนเอง โดยครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งติดรูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 x 3 ซม.
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนแล้ว
ผู้สมัครสามารถ download เอกสารประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ ที่ www.nurse.cmu.ac.th
2 บัตรประจำตัวผู้สมัครที่กรอกข้อความและติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 x 3 ซม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่ www.nurse.cmu.ac.th 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-945025

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า