4.11.2556

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2556


โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทาโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศดาเนินการคัดเลือกฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และจะต้องสาเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ เช่น
โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ โรคทางจิตเวช เป็นต้น
๑.๓ เป็นผู้ที่ไม่มีตาบอดสี
๑.๔ เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดปกติในการมองเห็น
๑.๕ เป็นผู้ที่ไม่หูหนวกหรือหูตึง
๑.๖ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจสอบเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการสอบขึ้นทะเบียนและการรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๑.๗ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
๑.๘ มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
๒.๑ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย
๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไม่ต่ากว่า ๓.๐
๒.๓ มีภูมิลาเนาอยู่ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง
สงขลา พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา
๒.๔ ได้รับการรับรองความประพฤติจากโรงเรียนต้นสังกัด
๓. จำนวนนักศึกษาที่รับ จานวน ๑๐ คน 
๔. การรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาด้วนตนเองที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๑๒๑๘๕ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ข้างล่าง (วัน เวลา การรับสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี)
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_PN.pdf
ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_PN2.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า