3.23.2558

รับตรง58 ภาคปกติเพิ่มเติม / ทุนจังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียนที่จังหวัดสระแก้ว สำหรับบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัครซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
รับสมัครที่อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียนที่จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครถึง 27 มีนาคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า