3.02.2558

รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00 อายุระหว่าง 16-40 ปี
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7125 ในวันและเวลาราชการ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า