3.28.2558

รับตรง58 โควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา แม่ฟ้าหลวง

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
  ด้วย สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.4 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
          1.5 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)กลุ่มสาระวิชาต่างๆ ดังนี้
                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)                                           ไม่น้อยกว่า 2.50
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า 2.50
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา                    ไม่น้อยกว่า 2.50
          1.6 เป็นผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ระดับ 3 ขึ้นไป (ระดับสูงสุดคือระดับ 6)กรณีไม่มีผลการสอบ หรือผลการสอบ HSKต่ำกว่าระดับ 3  จะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน     
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          2.1 หลักฐานการสมัคร
                 1) รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
                 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                 3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                 4) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                 5) สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป (ถ้ามี)
                 6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
          2.2 ขั้นตอนการสมัคร
                   สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า