3.03.2558

รับตรง58 กับ 4 โครงการรับตรง ม.อุบลราชธานี 2558 เปิดรับสมัคร 2-31 มี.ค.

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลระดับวิชาชีพตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศจากการปฎิรูประบบสุขภาพของประเทศ จำนวน  85 คน 
จำนวนรับ 85 คน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ จำนวน 60  คน
โควตากลุ่มจังหวัดทีอยู่นอกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ 10 จำนวน 15 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ บึงกาฬ และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 25  คน  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิดบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตชนบทและในเขตเมืองของพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและในเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จำนวน  50 คน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่ม ปวส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังนี้
 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน 40 คน
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30  คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  910 คน  ดังประกาศที่แนบท้ายนี้ ใช้ผลการเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า