3.02.2558

รับตรง58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ รอบที่ 2

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58
รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2558 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการได้มีความรู้และทักษะในพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากร ตั้งแต่ภาคการผลิต จนถึงการค้าเชิงพาณิชย์ บนฐานวัฒนธรรม และการเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนสังคม เพื่อการนำไปใช้ต่อยอดการบริหารจัดการกิจการเดิมของครอบครัว หรือดำเนินกิจการใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง-ครอบครัว-ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศไทย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21
1. เพื่อผลิตผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับ ภูมิ-นิเวศ: พื้นที่ ชุมชน หรือสังคม หรือวัฒนธรรมเดิมที่ตนเองอาศัยอยู่ อันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความยั่งยืน
2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้รู้รอบ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการบริหารจัดการ อย่างเพียงพอ และมีดุลยภาพ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างมั่นใจ สามารถเรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นปัญญาปฏิบัติ
3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะของการเป็นพลเมืองที่สามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชุมชน และสังคมโลก 
4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสติ ปัญญา สามารถรู้เท่าทันตนเอง มีความเข้าใจผู้อื่น มีหลักคิด วิธีคิดที่ถูกต้องตามเหตุและผล (โยนิโสมนสิการ) มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในการทำงาน
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.na.mahidol.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า