3.02.2558

รับตรง58 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม่ฟ้าหลวง

 ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          ๒.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง
         ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
         ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๓. คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร
ผู้สมัครเลือกสมัครได้ ๑ สาขาวิชา เท่านั้น โดยแต่ละสาขาวิชามีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร ดังนี้
          ๓.๑ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                   ๓.๑.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                   ๓.๑.๒ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑)    ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                    ๓.๑.๓ ให้ผู้สมัครส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้เคยเข้าร่วม และบรรยายภาพถ่ายว่า กิจกรรมที่ผู้สมัครได้เข้าร่วมนั้นช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
          ๓.๒ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                   ๓.๒.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                   ๓.๒.๒ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑)    ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                    ๓.๒.๓ ให้ผู้สมัครเขียนบรรยายถึงสิ่งที่พบเห็นตามสถานที่ทั่วไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตหรือทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างไร โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
          ๓.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
                 ๓.๓.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
                 ๓.๓.๒ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา และ/หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                 ๓.๓.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑) ดังนี้
                              - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
                              - แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                  ๓.๓.๔ ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ๔.๑ หลักฐานการสมัคร
                 ๑) รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์    (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
                 ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
                 ๓) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
                ๔) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา (ชั้น ม.๔ -ม.๖ เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                ๕) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
                ๖) ภาพถ่ายและความเรียง ตามเงื่อนไขของผู้สมัครสาขาวิชานั้นๆ
๔.๒ ขั้นตอนการสมัคร
      สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า