12.27.2555

มาแล้ว ประกาศผล คัดเลือกตรงโดยใช้ GAT/PAT บางมด 2556สาขาวิชาที่ยังไม่ได้ประกาศ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายในวันนี้

Download เงื่อนไขการเข้าศึกษา และขั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
Download สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

หลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (ทุกหลักสูตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ - วุฒิ ม.6 และ ปวช.
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วุฒิ ม.6 และปวช.

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาสถิติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเ้ทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - วุฒิ ม.6 และ ปวช.
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชามีเดียอาตส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่ยังไม่ได้ประกาศ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายในวันนี้

ติดตามได้ที่  http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/9851

Acceptance students please download pay-in form and made the payment via
Krungsri Ayudhaya Bank / Krungthai Bank / Bangkok Bank Counter Service
form December 27, 2012 – January 6, 2013

Download The procedures andconditions on admission procedure.
Download The agreement form to confirm the acceptance to studies
Faculty of Engineering (International Program)
Electrical Communication and Electronic Engineering
School of Information Technology (English Program)
Computer Science


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า