12.24.2555

รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศษสตร์ มศว ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - วันที่ 25 มกราคม 2556 
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)
ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ติดต่อสอบถามที่ : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
02-649-5288 02-649-5287 02-649-5269
หรือที arthichon@swu.ac.th 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า