12.17.2555

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลานครินทร์ 2556


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา 2556  รับสมัครถึงวันที่ 14 มกราคม 2556

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งรับรองโดยโรงเรียน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสังกัด
2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555
3 นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละคณะ / สาขากำหนด 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า