12.04.2555

รับตรง โครงการ โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 27 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี  ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกรุ งเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในโครงการ พสวท . ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 15 คน โดยการคัดเลือกตามประกาศนี้จ านวน 9 คน และรับนักเรียนในโครงการ พสวท . ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 คน เข้าศึกษาใ นสาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตววิทยา และ พฤกษศาสตร์
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า