12.18.2555

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่

 
    ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 85 คน มีรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนที่เปิดรับ
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
                    เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ        จำนวนรับ        40 คน
                    เลือกสอบวิชาภาษาจีน             จำนวนรับ        45 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          2.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ดังนี้(กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร)
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
          2.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติGAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          3.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์
          3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                    3.2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์ (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ)
                    3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    3.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                    3.2.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้ นายทะเบียนลงนาม และประทับตราสถานศึกษาด้วย (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                    3.2.5 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับสำเร็จหลักสูตรการศึกษา
                    3.2.6 สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT
          3.3 กำหนดการรับสมัคร
                    สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2555 - 21 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.
          3.4 ขั้นตอนการสมัคร
                    3.4.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์
                    3.4.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
                    3.4.3 พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
                    3.4.4 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2555 -21 มกราคม 2556โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่
                              - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  หรือ
                              - ธนาคารกรุงไทย หรือ
                              - ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
                              เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
                    3.4.5 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารไปยังส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่
                              1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                              2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                              3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                              4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                              5) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                              6) หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร
                              7) สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT
                              8) จัดส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 – วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เท่านั้น  (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบสมัคร ป.ตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน)


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          วันพุธที่ 30 มกราคม 2556  ทางhttp://www.admission.mfu.ac.th/
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
          5.1 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
องค์ประกอบ
ค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา
- ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20%
คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ/วิชาภาษาจีน
20%
คะแนนการสอบ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป
30%
คะแนนการสอบสัมภาษณ์
30%
          5.2 รายวิชาสอบข้อเขียน
                    วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
          5.3 กำหนดการสอบข้อเขียน
                    วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
                    เวลา 08.00 –08.30 น.         ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบข้อเขียน
                    เวลา 08.30 –10.30 น.         สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
                    (ผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2 บี และปากกามาด้วย)
                    สถานที่ลงทะเบียนเข้าสอบ,ห้องสอบข้อเขียน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          5.4 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
                    วันเสาร์ที่ 16กุมภาพันธ์ 2556
                    เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
          วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th
7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์
          ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท โดย
          7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทางhttp://www.admission.mfu.ac.th/  และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา ไปชำระเงิน ตั้งแต่ 19- 26 กุมภาพันธ์ 2556 ไปชำระที่
                    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  หรือ
                    - ธนาคารกรุงไทย หรือ
                    - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          7.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันการเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          7.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินไปยัง ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ตั้งแต่ 19- 26 กุมภาพันธ์ 2556 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ป.ตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
          7.4 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/ 
          7.5 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการส่งรายชื่อให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือก Admissions
8. เงื่อนไขอื่น ๆ
          8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          8.2 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาการยื่นขอสละสิทธิ์
          8.3 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          8.4 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          8.5 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
          8.6 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          8.7 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 
 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน [ 85.69 KB] 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า