12.24.2555

รับตรง เทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556


ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีนโยบายที่จะรับนักเรียน/ นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน/ นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้
๑. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี)
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นบุคคลที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ -คณิต หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นบุคคลที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ -คณิตหรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
-ประกาศและกำหนดการรับสมัคร http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/Farmer.pdf
-หนังสือรับรองการเป็นบุตร ลูก หลานเกษตรกร http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/Farmer2.pdf
หรือเข้าไปดูรายละเอียดในเวบไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า