5.24.2557

รับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบที่ 4)

กำหนดการรับสมัคร (รอบที่ 4)


• รับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
• สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
• รายละเอียดกำหนดการรับสมัครdownload
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนับสนุนนักศึกษา/นักเรียน ที่มีผลการเรียนดี โดยมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยนสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน จำนวน 500 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ต้องเป็นผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีผลการเรียนค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป โดยโรงเรียนจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สูงสุดเรียงลำดับลงมาตามจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรร 5 คน ต่อ 1 สาขาวิชา ต่อ 1 โรงเรียน
  • โรงเรียนเป็นผู้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร download
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ download

ขั้นตอนการสมัครเรียน

• ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012-6013 หรือยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการชั้น 2 โทรศัพท์ 02-3252010
• สมัครผ่านเว็บไซต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครเรียน 500 บาท


หลักฐานการสมัครเรียน  • รูปถ่าย ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด


ผู้สนใจสมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2

สมัครผ่านเว็บไซต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศั

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า