5.23.2557

เจาะลึก Admissions 57 : พยาบาลศาสตร์ สภากาชาดไทย ทำไมใครๆก็อยากเข้า

ถ้าย้อนไปในอดีตในรอบแอดมิชชั่น สภาชาดไทย ถือว่ามีคะแนนสูงในระดับๆกลาง แต่ ปีล่าสุดกลับมีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของสายพยาบาลน้องๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่มีอะไรดี    โดยค่าเทอมก็ใช่ว่าถูกนะครับ อยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นบาทต่อเทอมเลย  แต่สาเหตุที่ทำให้ทุกคนอยากเข้าที่นี นอกจากชื่อเสียงและคุณภาพของสถาบัน  ก็คือ  มีทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอด 4 ปี  มีค่าอาหาร 2000 บาทต่อเดือน  ค่าหอพักฟรี  นี่เอง >.<
โดยจะระบุในไว้ระเบียบการแอดมิชชั่นเลยครับ โดยข้อความมีดังนี้จ้า
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทําสัญญารับทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปี่ที่่1 – ชั้นปีที่่ 4 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้
1.1.1  สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง ค่าหอพัก ค่าอาหารค่าใช้จ่ายประจําเดือน 2,000 บาท/เดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมเป็นเงินทุนตลอดระยะเวลา 4 ปี การศึกษา เป็นเงินประมาณ 404,500.00 บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)1.1.2  เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังสําเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจํานวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไป
1.1.3  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ หรือลาออกก่อนสําเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทย คํานวณตามระยะเวลาที่ได้ทําการศึกษานับตั้งแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน
1.1.4  นักศึกษาหญิงทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลฯ ตลอด 4 ปี นักศึกษาชายไม่มีหอพักให้ แต่ให้ทุนค่าหอพักเท่ากับนักศึกษาหญิง
สำหรับ ปีการศึกษานี้ ผมก็คิดว่า  คะแนนแอด สภากาชาดไทย
น่าจะยังคงเป็นอันดับ 1 ในสายพยาบาลต่อไปมั้ง  >...<

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า