5.18.2557

ประกาศผล โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ บางมด 2557

ประกาศผล โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ บางมด 2557
ตอนนี้รายชื่อประกาศทุกคณะแล้วครับ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรหัสเพื่อยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยฯ ในระบบของ สอท. ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทาง sms และ e-mail
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์เท่านั้น ที่จะต้องเข้าไปใส่รหัสเพื่อยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยฯ ในระบบของ สอท.
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับรหัสเพื่อยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ให้ไปใส่รหัสเพื่อยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยฯ ที่เว็บไซต์ของ สอท. ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (คอบ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (คอบ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (คอบ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (คอบ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (คอบ. 5 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (คอบ. 5 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชามีเดียอาตส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า