5.01.2557

สทศ.ให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT 1/2557 29 เมษา ถึง 1 พฤษภาคม

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่  ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘  และคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่  ๔/๒๕๕๖  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดวิธีการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ ดังนี้
๑.        ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์รับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ด้วยตนเอง  หรือผู้แทน โดยต้องยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๙  เมษายน จนถึง  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ที่ทำการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น  ๓๕  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๒.        สถาบันฯ จะนัดหมายให้ผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบมาดูกระดาษคำตอบ ณ ที่ทำการของสถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมาย โดยผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เพื่อขอรับบริการในวัน และเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้  หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับบริการขอดูกระดาษคำตอบ๓.        การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เพียงคนเดียวเท่านั้น  ถ้ามีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนมาแสดงด้วย  ผู้เข้ารับบริการจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเองที่ทำการทดสอบไว้  เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการ

๔.        สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบเท่านั้น  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับบริการนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ออกจากสถานที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

๕.        อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ คิดรายวิชาละยี่สิบบาทต่อคน

๖.        กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สถาบันฯ  จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า