8.20.2555

ข่าวรับตรง รับตรง หลักสูตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2556


  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทย จำนวน 90 คน
กำหนดวันยื่นใบสมัคร ทางไปรษณีย์ โดยวิธีลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน และหลักฐานการโอนเงิน ให้วงเล็บมุมซองข้างล่างซ้ายว่าสมัครสอบ ไปที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันส่งใบสมัคร (หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าหมดสิทธิ์)
กรุณาดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมานี้ และอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า