8.26.2555

(โควตา) มทร. ธัญญบุรี ปีการศึกษา 2556ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรับผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนด 
นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้ติดต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th  หรือ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2555
คุณสมบัติ
  • นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2555 โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2556
  • GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
  • มีผลการเรียนดี
  • มีความประพฤติดีและเรียบร้อย
  • มีความสามารถพิเศษเฉพาะสาขาวิชา
  • มีสุขภาพแข็งแรงและเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการวัดสมรรถนะพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ คณะ/วิทยาลัย ที่นักเรียน/นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาฯ และพิจารณาผลการเรียน กิจกรรม ความประพฤติ ตามที่กำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคัดเลือกตามความเหมาะสม ให้เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยและสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม http://203.158.114.10/notice/notice56/Qutoa/Document/document.pdf
เรียบเรียงโดย  meedee.net

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า