8.26.2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2556


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับเข้าศึกษา
 • ประเภทโควตา รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 • ประเภทรับตรง รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

จำนวนรับเข้าศึกษาและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีจำนวนรับและเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือกดังนี้
ประเภทการรับจำนวนรับองค์ประกอบและคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
O-NETGATPAT 1PAT 2
ประเภทโควตา40 คน-20%10%70%
ประเภทรับตรง30 คน30%20%10%40%

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ
 • คุณสมบัติผู้สมัครประเภทโควตา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
 • คุณสมบัติผู้สมัครประเภทรับตรง ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
 • มีประวัติความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ และ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการดำเนินการสอบ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
  • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ
  • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
  • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
  • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
  • ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   • สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
   • สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
   • ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
  • หูหนวก หรือหูตึงแม้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทการได้ยิน (sensory neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
  • โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
ประเภทโควตาประเภทรับตรง
 16 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
16 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
 19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
 30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
 7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
 7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
 • รับสมัครทาง internet
 • กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
  ประเภทโควตาประเภทรับตรง
   16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
   19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
   30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
 • ชำระเงินค่าสมัคร
 • กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
  ประเภทโควตาประเภทรับตรง
   16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
   19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
   30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
  ประเภทโควตาประเภทรับตรง
   16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
   19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
   30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
 • สอบสัมภาษณ์
 • กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
  ประเภทโควตาประเภทรับตรง
   16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
   19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
   30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • กิจกรรมประเภทการรับนักศึกษา
  ประเภทโควตาประเภทรับตรง
   16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  16 สิงหาคม 2555
  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
   19 พฤศจิกายน 255516 เมษายน 2556
   30 พฤศจิกายน 255530 เมษายน 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556
   7 ธันวาคม 25556 พฤษภาคม 2556

  วิธีการสมัคร
   รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ประเภทโควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ส่วนประเภทรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556
   เมื่อสมัครผ่านในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครตามที่ระบุไว้ ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • ใบสมัครหรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 300 บาท
  • ค่ายืนยันสิทธิ์ (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์) จำนวน 10,000 บาท
   หมายเหตุ : ค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ส่วนค่ายืนยันสิทธิ์ เมื่อนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์จำนวน 10,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

  การรายงานตัวเข้าศึกษา
   มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาไปรายงานตัวเข้าศึกษา ในเดือน พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์) ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา นำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัวเข้าศึกษา ดังนี้
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (6 ภาคการเรียน) (ปพ.1 : 4) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   อนึ่ง ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

  เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
  • หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) และตัดสิทธิ์ในระบบ Admissions กลาง
  • ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ ประเภทโควตาจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถ Down load จาก Website และให้จัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร หรือจดหมาย มหาวิทยาลัยจะยึดตามที่ไปรษณีย์ประทับตรา ภายในวันที่ 21 มกราคม 2556 เท่านั้น หากมหาวิทยาลัยได้รับหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใด ๆ ให้ในทุกกรณี และจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัย  หน้าเว็บไซต์หลัก http://entry.wu.ac.th/

  กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

  ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า