8.21.2555

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคเรียนที่ 2/2555


UploadImage
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครปริญญาตรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
•ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
•ผู้จบการศึกษาระดับเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
•ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา และ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
    จะต้องนำวุฒิไปเทียบความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
    นักศึกษาต้องนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

เอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับนักศึกษาโอนต่างสถาบัน)
5.สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT (ถ้ามี)

หมายเหตุ
สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ สามารถใช้ยื่นเพื่อได้รับการยกเว้นเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
1. TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. SAT คะแนนรวม 1,000 คะแนนขึ้นไป


รับสมัคร 20 สิงหาคม - 29 กันยายน 2555

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 02-3503500 #1588,1609
อีเมล์ : buic@bu.ac.th
เว็บไซต์ : www.buic.bu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า