8.15.2555

เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2556


ปฎิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ปีการศึกษา 2556
 
วัน เดือน ปี กิจกรรม
15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดย ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน เอกสาร / หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 - 9 ตุลาคม 2555 สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้คะแนนประกอบการคัดเลือก
16 พฤศจิกายน 2555 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการของคณะต่าง ๆ และ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
24 - 25 พฤศจิกายน 2555 - ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามที่คณะ กำหนด ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

- ฝึกปฏิบัติการ Workshop ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ / ฝึกปฏิบัติการ workshop ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
12 – 14 ธันวาคม 2555 ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ / ฝึกปฏิบัติการ workshop ต้องแจ้งยืนยันเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
11 - 17 มีนาคม 2556 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน (Clearing House) ทาง website http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)
26 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิทินการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

คลิกที่นี่ เพื่อทดสอบตาบอดสีของผู้สมัคร
 
วัน เดือน ปี กิจกรรม
15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดย ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน เอกสาร / หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบบูรณาการ วิทย์-คณิต ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
13 ตุลาคม 2555 ทดสอบบูรณาการวิทย์-คณิต เวลา 09.00-12.00 น. และทดสอบความพร้อม เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 202, 203, 402, 403 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
22 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
27 ตุลาคม 2555 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
30 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษา ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
11 - 17 มีนาคม 2556 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน (Clearing House) ทาง website http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)
26 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
 
เว็บไซต์หลัก http://www3.reg.cmu.ac.th/special/56/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า