8.21.2555

สอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากร 2556


โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2556
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตาม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ดาวน์โหลดเอกสาร

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.arch.su.ac.th/admission2556/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า