3.23.2555

โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น Update


tumrod 

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับประถมจาก โรเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 bandit 
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม โครงการรับพิเศษ ปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติ
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้องถื่นของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร

เกณฑ์คัดเลือก
O-NET GAT และ PAT2
 pn
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2 เป็นหญิงหรือชาย อายุ 18-30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
3 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร น้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า