3.28.2555

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2556


 วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่ มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะประมงคณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคสัตวแพทย์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75
2. จำนวนรับเข้าศึกษา รายวิชาละประมาณ 100 คน
3. รายวิชาและวัน-เวลาที่เปิดสอน
กำหนดการสอน
เริ่มการสอนวันเสาร์ที่19 พฤษภาคม 2555 และวันอาทิตย์ที่20 พฤษภาคม 2555
(วิชาละ 3-4 ชั่วโมง)
คณิตศาสตร์ วันเสาร์     09.00-12.00 น.
เคมี วันเสาร์     13.00-17.00 น.
ชีววิทยา วันอาทิตย์  09.00-12.00 น
   ฟิสิกส์ วันอาทิตย์  13.00-17.00 น.
ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์คณะวิทยาศาสตร
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่2 เมษายน 2555 จนถึงวันที่4 พฤษภาคม 255
รายละเอียดทั้งหมด http://eduserv.ku.ac.th/album/images/55AdvLearn/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า