3.15.2555

รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  6. มีผลการสอบ GAT และ PAT (ครั้งที่2/2554, ครั้งที่1/2555 และครั้งที่2/2555)ในวิชาที่กำหนด

กำหนดการรับสมัครนิสิตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
วันรับสมัคร 6 – 8 พ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 55
วันสอบสัมภาษณ์ 9 พ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 พ.ค. 55
วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15 พ.ค. 55
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
เกณฑ์การรับสมัคร
1. สมัครตรงที่โครงการฯ 50 คน
องค์ประกอบ ร้อยยละ
1.1 คะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) 20
1.2 คะแนนสอบ PAT (ความถัดทางวิชาชีพและวิชาการ) 80
- PAT(1) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 40
- PAT(2) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40
2. สมัครผ่านระบบกลาง(Admission) 40 คน
องค์ประกอบ ร้อยยละ
2.1 คะแนน GPAX 20
2.2 คะแนนสอบ O-NET 30
2.3 คะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) 10
2.2 คะแนนสอบ PAT (ความถัดทางวิชาชีพและวิชาการ) 40
- PAT(1) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10
- PAT(2) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30
หมายเหตุ คะแนนสอบ GAT(ความถนัดทั่วไป) และ คะแนนสอบ PAT(ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ)
ใช้คะแนนสอบ ครั้งที่ 2/2554, ครั้งที่ 1/2555 หรือ ครั้งที่ 2/2555

เอกสารประกอบการสมัครที่โครงการ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ หรือเทียบเท่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมฉบับจริง 1 ชุด
6. ใบแจ้งผลการสอบ O-NET (ถ้ามี) 1 ชุด
7. ใบแจ้งผลการสอบ GAT
ใช้คะแนนสอบ ครั้งที่ 2/2554, ครั้งที่ 1/2555 หรือ ครั้งที่ 2/2555 1 ชุด
8. ใบแจ้งผลการสอบ PAT
ใช้คะแนนสอบ ครั้งที่ 2/2554, ครั้งที่ 1/2555 หรือ ครั้งที่ 2/2555 1 ชุด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,700 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า