3.20.2555

คณะอันตราย Admissions 2555


คณะที่ผมเลือกมานี้จะอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสคะแนนขึ้นอย่างรุนแรง หรือคะแนนอาจจะลดลงน้อยกว่าคณะ-สาขาในกลุ่มเดียวกัน  โดยอิงจากคะแนนต่ำสุดของปี 2554 นะครับ  
ถ้าถามว่าทำไมคะแนนถึงขึ้นเยอะ ปัจจัยหลักคือ พฤติกรรมการเลือกคณะนะครับ โดยทุกคนคิดตรงกัน เลือกตรงกัน แห่กันมาเลือก
ผมขอยกตัวอย่าง
จะเห็นได้ว่า คณะและสาขาเหล่านี้ คะแนนโดดมามากเลยนะครับ ซึ่งคณะเหล่านี้ก็อยู่ในคำเตือนที่ผมประกาศในปีการศึกษา โดยดูได้ บทความ  คณะอันตราย Admission 2554
มีคนถามว่า เอ๊ะ ถ้าทุกคนอ่านบทความนี้ แล้วทุกคนไม่เลือก จะเป็นไปได้ไหม
บทความที่ผมแต่ง  ในปีก่อนมีคนอ่าน  55604  ครั้ง ( แต่ ใน 1 คนอาจจะเข้าอ่านหลายครั้ง ผู้เข้าชมจริงน่าจะ 3 หมื่นคน ) แต่คนเลือกใน Admiisons มีประมาณ 1.2 แสนคน  ซึ่งหลายคนอาจจะเชื่อผมหรือ ไม่เชื่อผม และที่สำคัญที่สุดคือถึงแม้รู้ว่าจะขึ้นสูงแต่ก็ยังน่าเลือก >.< 
จุดประสงค์ การทำบทความนี้ เพื่อเตือนสำหรับคนเลือก คณะเหล่านี้ โดยคะแนนอาจจะมากกว่าปีก่อน แค่ 1 พันกว่าแล้วคิดว่าปลอดภัย สุดท้ายก็น้ำตก
กระผมขอเตือนให้ทุกท่าน ให้ใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อมูล
ไม่ต้องเชื่อผม  ให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อ จ้า 


บทความอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะครับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์                        (เนื่องจากรับน้อยลงมาก)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                    (เนื่องจากรับน้อยลง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต            (เนื่องจากรับน้อยลง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    (เนื่องจากรับน้อยลง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต     (เนื่องจากรับน้อยลง)


ปล.  ครุศาสตร์นี่ต้องระวังนะครับ เพราะนอกจากรับน้อยลงแล้ว PAT5 ยังเฟ้อด้วย
ปล.  สายพาณิชย์และการบัญชี รับน้อยลงมาก แต่  PAT1 ปีนี้ก็ลดลง ยังไงก็น่าลอง
ปล  สถาปัตย์ปีนี้ PAT4 คะแนนเฟ้อด้วยนะ
ปล  เศรษฐศาสตร์ถึงแม้จะรับน้อยลงแต่สำหรับผมยังพอรับได้
ปล   เรื่องจำนวนคนรับ คงต้องรอประกาศจำนวนคนรับ จาก สอท ฉบับจริง 4 เมษายน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) หลักสูตร 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ สาขาการแพทย์แผนไทย
 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

 
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ( ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยนานาชาติ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี)
คณะอัญมณี สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี)
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า