3.15.2555

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรม
วัน เดือน ปี
สถานที่
 จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ
4-20 เม.ย 2555
ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
 รับสมัคร
11-20 เม.ย 2555
ทาง Website: www.cuas.or.th
 ชำระเงินค่าสมัคร
11-24 เม.ย 2555
ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร
12-25 เม.ย 2555
ทาง Website: www.cuas.or.th
 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
12-27 เม.ย 2555
ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
29-30 เม.ย 2555
ทาง Website: www.cuas.or.th
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
9 พ.ค 2555
ทาง Website: www.cuas.or.th
 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
14-16 พ.ค 2555
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
21 พ.ค 2555
ทาง Website: www.cuas.or.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า