3.07.2555

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555

                   สมัครด้วยตนเอง   ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th   และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา  ศิลปะและสังคม  ชั้น  3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
                   สมัครทางไปรษณีย์   ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th  และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมแนบธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนาม คุณอนุสรา  วิทย์ชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40002  (วงเล็บมุมซอง สมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555 (ถือตราประทับเป็นสำคัญ) ค่าสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ คนละ  550 บาท

รายละเอียดและใบสมัคร ดังเอกสารแนบ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า