3.04.2555

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รอบ2 ทั่วประเทศ) ม.อ.


 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครมีสัญชาติไทย
1.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
1.3 คุณสมบัติอื่นๆ สอดคล้องตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือก ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท
รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า