3.15.2555

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มศว 2555รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 1 ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18เมษายน 2555 จำนวน 100 คน
          คุณสมบัติ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(ไม่จำกัดแผนการเรียน)หรือเทียบเท่า
2.เป็นหญิงหรือชายอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี(นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555)
3.มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
4.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
5.เป็นผู้ทีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อคณะพยาบาลศาสตร์ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
    การสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
-สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า