3.26.2555

รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2555 Update

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
2.1 หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบการศึกษา
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 300 บาท
6. ให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงความตั้งใจที่จะเรียนในสาชาวิชาที่นักเรียนเลือก เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีความ ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
2.2 ใบสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่ http://www.mfu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครนักศึกษา
2.3 การยื่นใบสมัคร และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 2.1 แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครพร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ ชื่อผู้รับเงิน “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเยงราย 57100 ส่งมายังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
เรียน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 ทาง http://www.mfu.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738-9 , 08 6673 6626
4การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้

 ใบสมัครโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 [ 84.68 KB] 


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒) 

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
๑.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๕ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)โดยมีความสามารถทางด้านกีฬา
๑.๖ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๖ ภาคการศึกษา ดังนี้
- แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
- แผนการศึกษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
๒.๑ หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด๑นิ้ว
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ
๔. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.๑ หรือปพ.๑)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบการศึกษา
๕. สำเนาการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท
๒.๒ ใบสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๑ ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒.๓ การยื่นใบสมัคร และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ และเตรียมหลักฐานการสมัครตามข้อ ๒.๑ ให้ชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี ๔๒๙-๑-๐๐๐๑๑-๖ แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
เรียน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
(ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ทาง http://www.mfu.ac.th/school/health_sci/และ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
๔. การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสำนักวิชา ๒ ชั้นที่ ๔
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทาง http://www.mfu.ac.th/school/health_sci/ และ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
๖. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒) ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้
 ใบสมัครโควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒ [ 83.29 KB]
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.mfu.ac.th/2012/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า