3.21.2555

รับตรง บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.เกษตรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยใน โครงการรับตรง(โควตาพิเศษ)บุคคลออทิสติกและบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับรับสมัครตั้งแต่วันนี้-23 มีนาคม 2555
โดยมีสาขาวิชาที่เปิด ดังนี้
คณะมนุษย์ศาสตร์
1.1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1 คน
1.2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์
2.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา 1 คน
2.2 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์การศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา 1 คน
โดยผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีระดับความสามารถทางสติปัญญา(IQ) ไม่น้อยกว่า 95  
ระเบียบการและใบสมัคร http://www.registrar.ku.ac.th/sites/default/files/announce_14_03_2555_0.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า