4.26.2557

รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ MUIC 2557 รับสมัคร 22 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคมนี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2557
โดยมีหลักสูตรนานาชาติจำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่
· หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรนิเทศศิลป์
· หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
· หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์
· หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่วันรับสมัครวันสอบวันเปิดภาคเรียน
1
22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 255717 – 18 พฤษภาคม 2557 15 กันยายน 2557
2
25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 255726 – 27 กรกฎาคม 255715 กันยายน 2557
3
1 – 14 ตุลาคม 255725 – 26 ตุลาคม 25575 มกราคม 2558
4
7 – 20 มกราคม 25587 – 8 กุมภาพันธ์ 255820 เมษายน 2558
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครและจัดสอบโทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า