4.01.2557

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2557
1.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้

A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน
A1.   ยื่นคะแนนมาตรฐานครบทั้ง 2 หมวดวิชา (กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 100 คะแนนหมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ยื่นคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์) หรือ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ยื่นคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) หรือ
A2.  ยื่นคะแนน 7 วิชาสามัญ(เกณฑ์ขั้นต่ำ 50 คะแนน)วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด ข้อ Aผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  
เปิดรับสมัคร 1เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า