4.17.2557

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม่ฟ้าหลวง ปี 2557 รับถึง 30 เมษา

  ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-หลวง อย่างแท้จริง
          1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ


          1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.5 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
          1.6 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
          1.7ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตร ดังนี้
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75หรือ
                   - หลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
สมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7896

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า