4.20.2557

รับตรงทั่วประเทศ โดยใช้ GAT/PAT และ 7 สามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2557

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2557 (สอบมีนาคม 2557) และวิชาสามัญ 7 วิชา (สอบมกราคม 2557) 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้น มัธถยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น ผู้ใช้วุฒการศึกษาระดับ  ปวช. ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25เปิดรับสมัคร 24-30 เมษายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า