4.21.2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 57

หลักเกณฑ?ในการสมัครสอบคัดเลือกเข?าศึกษาต?อระดับปริญญาตรี 
คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 


คุณสมบัติของการเข?าสอบคัดเลือก 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร? – คณิตศาสตร? โดยเป?นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ วิทยาศาสตร? ต?องไม?น?อยกว?า 22 หน?วยกิต  คณิตศาสตร? ต?องไม?น?อยกว?า 12 หน?วยกิต  ภาษาต?างประเทศ ต?องไม?น?อยกว?า 9 หน?วยกิต 
 2. มีผลการสอบวัดความรู?ของสํานักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ?ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม?น?อยกว?า 2.00 
 4. ไม?เป?นผู?ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป?นโรคร?ายแรง 
 5. ส?วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป 
 6. น้ําหนัก ไม?น?อยกว?า 40 กิโลกรัม และไม?เกิน 70 กิโลกรัม
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า