4.09.2557

รับตรง โครงการทุน “ไผ่ลอดกอ” ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 57


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค และยังมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม ออกสู่สังคม ดังนั้น การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาและมีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จึงจัดให้มีโครงการทุน “ไผ่ลอดกอ” ขึ้น เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยได้คัดเลือกนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมในการใช้หอพักให้แก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุน “ไผ่ลอดกอ” ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา จ านวนปีการศึกษาละ ๑๐ ทุน

คุณสมบัติ
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร หรือเป็นผู้สำเรจ็การศึกษาแล้ว ซึ่งสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เปิดรับสมัคร ถึง 18 กรกฎาคม 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า