4.03.2557

รับตรง พยาบาล ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 57 รับถึง 9 เมษายนนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
*** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2557 จำนวน 120 คน

คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
4. มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
5. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกสาลพิพากษาถึงขันจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด


การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 160 1205-7

https://www.facebook.com/Nurse.ssru
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

๑. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาจำนวน ๑๒๐ คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
- ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
- เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
- ต้องมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
- ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
- คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๓. การรับสมัครและประกาศผล

การรับสมัคร :

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขตฤกษ์ ณ สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน :

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ (ตรวจสอบได้ที่http://www.nurse.ssru.ac.th/ )

สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า ๓.๕๐) :

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ (ตรวจสอบได้ที่http://www.nurse.ssru.ac.th/ )

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย (ทั้งผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

วันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ :

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (ตรวจสอบได้ที่http://www.nurse.ssru.ac.th/ )

รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา :

วันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.๔. หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ๑ ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. ติดต่อสอบถามเพิ่มเต็มได้ที่ :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร ๓๗ ชั้น ๓
เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๑๖๐ ๑๒๐๕ และ ๐๒ ๑๖๐ ๑๓๗๐ - ๑


***** หมายเหตุ

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า