1.23.2556

รับตรง พยาบาล,การบิน,สาธารณสุข, เภสัช-เครื่องสำอาง ม.อีสเทิร์นเอเชีย 56


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2556
การสมัคร      ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
1.1 อาจารย์สุปราณี พรมวัง อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1.2 สมัครผ่านระบบการรับสมัคร ON – LINEและกรุณาระบุชื่ออาจารย์สุปราณี พรมวัง เป็นผู้แนะนำด้านล่างใบสมัคร ON – LINE ด้วย
.                       2. เอกสารประกอบการสมัคร
           รูปถ่าย  1  หรือ 2  นิ้ว                   จำนวน   1    รูป
           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน   1    ฉบับ
           สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน   1    ฉบับ
          สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน   2    ฉบับ
          สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล ( ถ้ามี )   จำนวน   1    ฉบับ
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายและสำเนาใบแสดงผลการศึกษาเท่าที่ศึกษามาจนถึง ณ วันที่สมัครเข้าศึกษา
วิธีการส่งเอกสารการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ถึง อาจารย์สุปราณี พรมวัง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม              
อาจารย์สุปราณี  พรมวัง ( อ.อี๊ด ) โทรศัพท์  084-7086576 ,  089-106-7806

ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จำนวน 4 คณะ/หลักสูตร ดังนี้ 
คุณสมบัติผู้สมัคร - คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50
3.ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า  2.75
4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า  155  เซนติเมตร  น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม
5.หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 - 27 ปี บริบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี ) 
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.00
3.หญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
4.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150เซนติเมตรน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัม
คุณสมบัติผู้สมัคร  คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50
คุณสมบัติผู้สมัคร  คณะการบิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50
3.ส่วนสูงชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. หญิงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
คุณสมบัติผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.50
กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
กำหนดการสอบคัดเลือก

สมัครออนไลน์ - http://sub.eau.ac.th/2011/apply/form_apply.php
กรุณาระบุชื่ออาจารย์สุปราณี พรมวัง เป็นผู้แนะนำด้านล่างใบสมัคร ON – LINE ด้วย

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า