1.29.2556

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยตำรวจ 2556


ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา 3 มิถุนายน 2556ป)
ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด >>  กำหนดการรับสมัคร

ดาวน์โหลด >>  ใบสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า